Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GİZLİ VE KİŞİYE ÖZEL

Konu :
Müşterilere/ziyaretçilere ait kişisel verilerin elde edilmesine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun şekilde veri sahiplerine aydınlatmada bulunulması hakkında

I. Aydınlatma Metni
1.Giriş
İşbu aydınlatma metni; Eti-sa Dokuma Etiket San. ve Tic. A.Ş. olarak misafirlerimiz olan gerçek kişiler ile kurumsal misafirlerimizin personeli, çalışanı veya temsilcilerine ait kişisel verilerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketlerimiz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2.Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde kullanılan kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri ve veri işleme kavramları KVKK’da yapılan tanımlara istinaden kullanılmıştır. KVKK’da geçen “kişisel veri” kavramı kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; “kişisel verilerin işlenmesi” kavramı, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, paylaşılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, “özel nitelikli kişisel veri” kavramı ise kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri
KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirketler tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları
Kişisel verileriniz;

 • Şirketler ile müşteri/ziyaretçi arasındaki sözleşmesel ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve diğer yasal, idari veya sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi;
 • Müşteri/ziyaretçi memnuniyeti adına şikâyet, istek ve dileklerin değerlendirilmesi;
 • Müşteri/ziyaretçi hizmet deneyimini geliştirmek için müşterilere/ziyaretçilere özel servis ve kampanyalar geliştirilmesi;
 • Müşterilere/ziyaretçilere yapılacak iletişim çalışmalarının türünün belirlenmesi;
 • İleride Şirketler ile müşteri/ziyaretçi arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi;
 • Şirketler’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması;
 • Şirketler’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirilmesi;
 • Müşteri/ziyaretçi memnuniyetinin değerlendirilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Şirketlerimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Kurumsal veya münferit müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin talepleri doğrultusunda havaalanı transferlerinin organizasyonu için anlaşmalı olduğumuz ulaşım firmalarına,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla ilgili yargı makamlarına,
 • İştiraklerine, bağlı şirketlerine, grup ortaklarına, yurt dışı paydaşlarına,
 • Sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğu veri yönetim platformlarıyla anonim olarak,
 • Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlarda bahsi geçen durumlar sonucu ortaya çıkan havayolu şirketleri ve aynı sektörde faaliyet gösteren iş ortaklarımıza,
 • Bilişim teknolojileri; eğitim; elektrik ve elektronik; finans; gıda; inşaat; kültür, sanat ve tasarım; medya, iletişim ve yayıncılık; otomotiv; sağlık ve sosyal hizmetler; tekstil, hazır giyim ve deri; ticaret ve perakende; turizm, havacılık, konaklama, yiyecek ve içecek hizmetleri; ulaştırma, lojistik, haberleşme, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren firmalara ve online servis sağlayıcılarına

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

6. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, şirketlerimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle; şirketlerimiz ile hizmet almakta olduğumuz çağrı merkezlerimiz tarafından doğrudan, internet sitesi, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Şirketlerimizle, yapmış olduğunuz sözleşmeler ve bu süreçteki her aşamada verdiğiniz kişisel verileriniz, şirketlerimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve söz konusu sözleşmelerin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirketler’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Şirketler tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;Müşterinin Açık Rıza Metni’nde, KVKK’nın 5.maddesinin birinci fıkrası uyarınca vermiş olduğu açık rıza ve KVKK’nın 5.maddesinin ikinci fıkrasının a, c, ç, e ve f bentleri ile 6.maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen açık rızanın istisnası olan hallerdir. Kişisel verileriniz belirtilen hukuki sebeplerle yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu Aydınlatma Metninin 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaçlarla şirketlerimiz tarafından toplanmaktadır.

7. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları
Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirketler’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Açık Rıza
Yukarıda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan aydınlatma metninde belirtilen hususları okudum ve anladım. Aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerimin yine bu metinde belirtilen amaçlar ve ilkeler kapsamında işlenmesine ve belirtilen amaçlar kapsamında, yurt dışı aktarım da dahil olmak üzere, aktarılmasına, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren söz konusu verilerimin ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirketler’in verileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca saklanmasına ve işlenmesine özgür iradem ile ve açıkça rıza veriyorum.

ETİ-SA